Projekt: „Wielokulturowość, tolerancja i otwartość – rozwój kadry oraz trenerów”

Opublikowane przez Paweł w dniu

Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Wielokulturowość, tolerancja i otwartość – rozwój kadry oraz trenerów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  • zwiększenie kompetencji, umiejętności oraz wiedzy członków i wolontariuszy organizacji w zakresie prowadzenia szkoleń dla grup interkulturowych i międzynarodowych
  • rozszerzenie oferty szkoleniowej o zajęcia związane z tolerancją, walką z uprzedzeniami i dyskryminacją
  • poszerzenie oferty SLA o mentoring i coaching ze szczególnym uwzględnieniem osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zwiększenie jakości projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz oferowanych szkoleń
  • nawiązanie długofalowej współpracy z innymi organizacjami i instytucjami europejskimi

Zakładane efekty osiągnięte przez uczestników:

  • zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu mentoringu i coachingu z uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zróżnicowanych kulturowo,
  • zdobycie wiedzy z zakresu propagowania idei tolerancji i walki z uprzedzeniami na różnym tle.
  • otwarcie na między-kulturowość, używanie języka wrażliwego społecznie i kulturowo
  • nowatorskie i innowacyjne narzędzia w prowadzeniu szkoleń dla zróżnicowanych grup odbiorców
  • poznanie nowych metod, technik oraz narzędzi, które są odpowiednie do wykorzystania przy pracy z wielokulturowymi grupami

Wartość projektu:
27 126,00 EUR (finansowanie ze środków Funduszy Europejskich).

Kategorie: Aktualności